Porozumienie z CIOP-PIB

W Warszawie w dniu 30 stycznia 2018 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym zawarły porozumienie ramowe o współpracy.

Porozumienie podpisała pani prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, dyrektor Instytutu oraz pani Bożenna Chlabicz, prezes zarządu Fundacji.

Strony Porozumienia zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinach szczególnie istotnych dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ergonomii pracowników w środowisku pracy, zgodnie z profilami ich działania.

Określono, iż wspólne działania będą podejmowane w zakresie:

  • wymiany informacji w zakresie łączenia potencjału naukowo-badawczego z otoczeniem gospodarczym, tu zwłaszcza podmiotów szkolących kandydatów na kierowców i kierowców;
  • propagowania i wspierania działań innowacyjnych służących podnoszeniu jakości usług szkolenia w transporcie i wdrażania standardów;
  • organizacji konferencji, szkoleń, seminariów i wystaw;
  • uczestniczenia w wybranych projektach rozwojowych krajowych i międzynarodowych
  • wzajemnej pomocy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć wspólnych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy podjął decyzję przystąpienia do Polskiego Klastra Edukacyjnego. Umowę podpisała pani prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka oraz Witold Wiśniewski reprezentujący społeczność klastra.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Jednym z celów Klastra jest rozwój szkolnictwa zawodowego w transporcie, w tym tworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, podnoszenia kwalifikacji kadr, standaryzacji usług i infrastruktury edukacyjnej. Udział CIOP-PIB w PKE służy zarówno celom klastra jak i celom statutowym instytutu.

Uroczyste spotkanie odbyło się w siedzibie CIOP-PIB. Uczestniczyli także:
pani Profesor Joanna Bugajska – kierownik Zakładu Ergonomii,
pani dr Anna Łuczak – ekspert w Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy,
pan Alfred Brzozowski – kierownik Ośrodka Promocji i Wdrażania.
pani Magdalena Dobrzyńska
pan Andrzej Grzegorczyk, wiceprezes fundacji.