Stanowisko ws. projektu rozporządzenia o szkoleniu

stanowisko ws. rozporządzenia ws. szkolenia

Warszawa, 19.02.2016 r.

Szanowny Pan

Jerzy Szmit

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

W związku z przekazaniem do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (pismo DTD-V-0210-1(6)/TP/2016 z dn. 10 lutego 2016 r.) oraz w związku z prośbą o pilne zgłoszenie uwag do ww. projektu, Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym przekazuje następujące uwagi, wnioski i zastrzeżenia, licząc na uwzględnienie:

 1. Wnosimy o przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów określających szczegółowy program szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, motorowerami lub tramwajami (Załącznik nr 1 do przedmiotowego projektu) na dzień 1 czerwca 2016 r., tj. dopisanie w rozdziale 6 do treści par. 35 przepisów określających ww. program.

Uzasadnienie: W Uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że przepisy wymagające dostosowania się przez podmioty prowadzące szkolenia wejdą w życie w dniu   1 czerwca 2016 r. W Ocenie skutków regulacji wskazano, że przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców (ok. 7 tys. podmiotów w kraju) muszą dostosować prowadzone zajęcia do nowych programów. W zaproponowanym w projekcie brzmieniu rozporządzenia, określających terminy wejścia w życie jego poszczególnych zapisów, brak jest odniesienia do tego punktu. Tymczasem zmiany w szczegółowych programach szkolenia skutkują potrzebą przeszkolenia kadry – instruktorów i wykładowców – z zakresu nowego programu oraz koniecznością przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych, zgodnych z tym programem.

 1. Nie jest jasne, czy kursant, który rozpoczął kurs i jest w trakcie zajęć praktycznych, może przerwać jazdy i przystąpić do egzaminu teoretycznego w WORD. Oczywiście, po wcześniejszym uwolnieniu profilu PKK przez szkołę jazdy.

Uzasadnienie: W nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami z 24.07.2014 r. nastąpiła zmiana, obowiązująca od styczniu 2015 r., zgodnie z którą kandydat na kierowcę może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego bez konieczności uczestniczenia    w zajęciach teoretycznych w osk. Ma tylko obowiązek uzyskać profil kandydata na kierowcę.

 1. W rozporządzeniu jest mowa o jazdach uzupełniających. Kursant, po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego, w czasie oczekiwania na egzamin państwowy, ma możliwość przystąpienia do jazd uzupełniających.

Uzasadnienie: Dotyczy to np. kursantów, którzy kilka lat temu zakończyli kurs i powracają, aby przygotować się do egzaminu. Pobierają profil PKK na jazdy uzupełniające. Nie jest jasne, czy na koniec szkolenia należy w portalu PWPW wpisać nr instruktora prowadzącego   i liczbę godzin, czy tylko zwrócić profil.

 1. Wątpliwości budzi szczegółowość proponowanego 3.4 (Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia szkolenia powinny być oznaczone nazwą i adresem ośrodka szkolenia kierowców…).

Uzasadnienie: Regulowanie w rozporządzeniu kwestii np. wysokości liter wydaje się zabiegiem zbędnym. Wystarczyłoby określenie wymogów przez wskazanie warunków            i oczekiwań, czyli np. czytelności, widoczności itp.

 1. W § 5.1 pkt 2) czytamy: Szkolenie uzupełniające – przeprowadza się w zakresie…, na podstawie szczegółowego programu szkolenia”.

Uwagi: Nie jest jasne, o jaki rodzaj szkolenia uzupełniającego chodzi. Są dwa jego rodzaje:

 1. po otrzymaniu wyniku negatywnego z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego – w tym przypadku zapis jest aktualny
 2. po zakończeniu szkolenia i pozytywnym wyniku egzaminu wewnętrznego, utrwalające – przed egzaminem państwowym, w tym przypadku to kursant decyduje   o zakresie i liczbie godzin szkolenia.
 1. W § 5.3 pkt 2) występuje zapis: „W przypadku osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D, posiadających odpowiednio prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D z ograniczeniami do prowadzenia tylko pojazdów z automatyczną skrzynią biegów

- uznaje się, że te osoby odbyły szkolenie podstawowe w ramach procedury uzyskania dotychczas posiadanych uprawnień.”

Uwaga: W szkoleniu podstawowym nie wyodrębniono szkolenia pojazdami z automatyczną skrzynią biegów.

 1. W § 6.2 występuje zapis: „Ośrodek szkolenia kierowców pobiera profil kandydata na kierowcę przed przyjęciem na szkolenie podstawowe lub uzupełniające.”

 Uwaga: Profil kandydata zapisanego na egzamin państwowy jest w dyspozycji WORD – niemożliwe jest jego pobranie przez OSK.

 1. W 7.1 jest zapis: „Instruktor prowadzący 2) może brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy na pisemny wniosek osoby szkolonej,”.

Wątpliwość budzi to, czy na egzaminie może być obecny jedynie instruktor prowadzący szkolenie podstawowe – jak w takim razie traktowany jest instruktor prowadzący szkolenie uzupełniające. W wypełnianym przez OSK profilu kandydata na kierowcę jako instruktor prowadzący występuje instruktor przeprowadzający szkolenie podstawowe.

 1. W § 7.4 za instruktora prowadzącego uznaje się także instruktora, który:
 • prowadził część praktyczną szkolenia dodatkowego

Takie pojęcie nie pojawia się w rozporządzeniu – nie jest zdefiniowane „szkolenie dodatkowe”.

 1. W § 7.2 znajduje się stwierdzenie, że instruktor prowadzący jest zobowiązany do:
 • przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego lub uczestniczenia w nim

Przedstawiciele ośrodków szkolenia kierowców wyrażają opinię, że wystarczy obecność tylko jednej z tych osób, instruktora i wykładowcy.

 1. W § 7.3 występuje stwierdzenie: Instruktor prowadzący… podpisuje się na karcie obok instruktora przeprowadzającego egzamin wewnętrzny.

Przedstawiciele ośrodków szkolenia kierowców uważają, że wystarczy jeden podpis.

 1. W § 9.1 1) d) czytamy: Liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 5 godzin w zakresie prawa jazdy kat AM, zajęć praktycznych też 5

Wątpliwość: Jakie są realne możliwości, by w ciągu 5 godzin przekazać wiedzę niezbędną do bezpiecznego poruszania się po drodze i przygotowania do egzaminu państwowego? Motorowerzysta uczestniczy w takim samym ruchu drogowym, jak kierujący samochodem, ciągnikiem itp. Ponadto: kwestia prawa jazdy kat. AM wymaga analizy i ew. odrębnych decyzji w zakresie szkolenia i egzaminowania.

 1. W § 10.3. 2) jest zapis: Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia
 2. a) A2’A – przez pierwsze 50% godzin zajęć mogą być prowadzone przy użyciu motocykli spełniających wymagania dla niższych kategorii prawa jazdy.

Uwagi: Zdaniem przedstawicieli osk jest zbyt duża różnica parametrów między poszczególnymi grupami motocykli. Zapis powinien brzmieć:

„przy użyciu motocykli o mniejszej mocy silnika; kat.:

- A1 – szkolenie i egzamin praktyczny odbywa się motocyklami o pojemności silnika do 125 cm3 i mocy 11 kW

- A2 – motocyklami o pojemności silnika 600 cm3

- A – motocyklami o pojemności silnika powyżej 600 cm3.”

 1. W 17 projektu rozporządzenia czytamy: „Po zakończeniu szkolenia wpisujemy liczbę godzin zajęć, datę zakończenia szkolenia i numer instruktora.” Nie ma natomiast obowiązku wpisania tu numeru zaświadczenia oraz nr PKK, które to informacje są wymagane zgodnie z wzorem książki ewidencji – w niej takie rubryki występują, a rozporządzenie nie wskazuje obowiązku wypełniania ich.
 2. W Rozdziale 5. Warsztaty (instruktorskie) doskonalenie zawodowe instruktorów jest zapis:

Psychologia 1 godz., Metodyka nauczania 1 godz., Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu 1 godz., Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 1 godz.

Pytanie: Czemu ma służyć powtarzanie tych zagadnień co roku, podczas gdy zmiany w tych obszarach nie są częste. Jedna z pojawiających się propozycji to zmiana formuły                      i częstotliwości warsztatów, które powinny być np. poświęcone zmieniającym się przepisom  i odbywać co 3 lata. W opinii Fundacji istnieje potrzeba rzetelnej debaty i analizy celów         i sposobów podwyższania kompetencji kadry instruktorów i wykładowców w nowy, nowoczesny i skuteczny sposób, by nie zdarzały się przypadki formalnego traktowania obowiązku podnoszenia kwalifikacji.

 1. Formalnie brak jest możliwości szkolenia (doszkalania) przez osk osób posiadających prawo jazdy, np. po dłuższym okresie niekierowania pojazdem, a chcących się doszkolić. Ta kwestia wymaga dostosowania przepisów i o nią powinno być uzupełnione rozporządzenie.
 1. W 23.1 ust. 2 pkt 1):

- pdp b) – sformułowanie powinno brzmieć: „- charakterystyka kandydata na kierowcę lub motorniczego,”

- pdp c) – należy dodać wiersz: „- leki oraz wpływ chorób takich, jak np. cukrzyca, padaczka, obturacyjny bezdech senny”.

 1. W 23.1 ust. 2 pkt 3) pdp a): należy dodać treść:

- jazda po łukach, na wzniesieniach i spadkach oraz miejscach, w których może wystąpić niespodziewanie gołoledź (mosty, wiadukty, obszary leśne).

 1. W § 1 ust. 2 – należy dodać temat: „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”.

Z poważaniem

Bożenna Chlabicz
Prezes Zarządu
Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym