Statut Fundacji

tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne

Art. 1
Fundacja „Zapobieganie wypadkom drogowym”, nazywana dalej Fundacją, ustanowiona została przez:
1. Wojciecha Rosieckiego
2. Sławomira Wojciecha Gołębiowskiego
3. Grupę IMAGE Sp. z o.o.
4. Instytut Transportu Samochodowego
zwanych dalej Fundatorami – Założycielami, aktem notarialnym rep. A nr 1167/93 z dnia 29 marca 1993 r. w Kancelarii Notarialnej notariusza Marka Majchrzaka przy ul. Marszałkowskiej nr 87 m. 69 w Warszawie, zmienionym w dniu 17 listopada 1994 r. w tejże Kancelarii aktem notarialnym rep. A nr 3952/94, i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (jedn. Tekst Dz. U. nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz na podstawie niniejszego statutu.

Art. 2
1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
2. Fundacja posiada osobowość prawną i została ustanowiona na czas nieograniczony.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. transportu.

Art. 3
1. Fundacja może tworzyć Oddziały Terenowe, Zakłady i Spółki oraz może być członkiem zagranicznych lub międzynarodowych organizacji, zajmujących się problemami wypadków drogowych oraz sposobami zapobiegania im.
2. Fundacja może współpracować z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie odpowiadającym jej celom statutowym. Fundacja może uczestniczyć w klastrach i innych podobnych organizacjach, zrzeszających podmioty pochodzące z tego samego lub pokrewnych sektorów gospodarki, szczególnie w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Ponadto, Fundacja może pełnić rolę koordynatora/lidera w takich organizacjach i je inicjować.
3. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami, których cele odpowiadają jej celom statutowym.

Art. 4
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego. Fundacja może wspierać finansowo, rzeczowo i prawnie osoby niepełnosprawne, a w szczególności ofiary wypadków drogowych oraz ich bliskich.

Art. 5
1. Fundacja ma własny znak graficzny (wzór w załączeniu).
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

II. Cele Fundacji

Art. 6
1. Celem Fundacji jest obniżenie liczby wypadków drogowych w Polsce oraz zmniejszenie skutków tych wypadków, tj. liczby ich ofiar.
2. Cele określone w p-cie 1, Fundacja realizuje w szczególności przez:
a) inspirowanie oraz finansowanie prac badawczo-naukowych, służących doskonaleniu działań antywypadkowych, a w tym działań obiektywnie wskazujących przyczyny i okoliczności wypadków drogowych oraz skuteczne sposoby eliminowania tych przyczyn i okoliczności, a także zmniejszeniu skutków wypadków,
b) inspirowanie i finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych na rzecz zapobiegania wypadkom drogowym i ich skutkom,
c) inspirowanie, prowadzenie i finansowanie działalności propagandowo-wychowawczej na rzecz zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich skutków,
d) finansowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej w ramach kursów i studiów podyplomowych,
e) finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach szkoły wyższej,
f) inicjowanie powstania oraz udział w klastrach i innych podobnych organizacjach, w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, mających na celu rozwój i wspieranie edukacji, w tym w szczególności poprawę jakości szkoleń zawodowych oraz podnoszenie kwalifikacji kadr.

III. Majątek i dochody Fundacji

Art. 7
1. Majątek Fundacji stanowią:
a) środki pieniężne przekazane Fundacji przez Fundatorów-Założycieli przy powołaniu Fundacji,
b) ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację, bądź też przekazane Fundacji na własność.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) dotacji, subwencji, darowizn i zapisów osób prawnych oraz fizycznych,
b) dochodów ze zbiórek publicznych i imprez,
c) dochodów z jej praw autorskich i majątkowych, w tym odsetki od wkładów pieniężnych,
d) działalności gospodarczej w przypadku jej podjęcia.
3. Ze środków pieniężnych przekazanych Fundacji przez Fundatorów-Założycieli w kwocie 54.000.000,- (pięćdziesiąt cztery miliony złotych) przeznaczono na Fundusz Założycielski 29.000.000,- (dwadzieścia dziewięć milionów złotych) i 25.000.000,- (dwadzieścia pięć milionów złotych) na działalność gospodarczą.

IV. Organy Fundacji

Art. 8
Organami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Założycieli Fundacji,
b) Zarząd Fundacji,
c) Rada Donatorów.

Art. 9
1. Zgromadzenie Założycieli Fundacji jest organem kolegialnym, w którego skład jako członkowie wchodzą Fundatorzy-Założyciele, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w pracach Zgromadzenia, lub ich upoważnieni przedstawiciele oraz osoby, którym uprawnienia członka Zgromadzenie to przyznało w trybie odpowiedniej uchwały.
2. Zgromadzenie Założycieli Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji i jej Zarządu.
3. Do kompetencji Zgromadzenia Założycieli Fundacji należy:
a) określanie głównych kierunków działania Fundacji,
b) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd Fundacji programów jej działania, rocznych i wieloletnich,
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz zatwierdzenie regulaminu Zarządu Fundacji,
d) dokonywanie rocznej oceny działalności Fundacji i jej Zarządu, Oddziałów Terenowych i Zakładów, a także zatwierdzanie odpowiednich sprawozdań i bilansów,
e) podejmowanie na podstawie odpowiedniego wniosku Zarządu fundacji uchwał w sprawach:
• zmian statutu Fundacji,
• tworzenia Oddziałów Terenowych oraz Zakładów Fundacji,
• tworzenia przez Fundację lub udziału Fundacji w Spółkach prawa handlowego,
• członkostwa Fundacji w zagranicznych i międzynarodowych organizacjach, zajmujących się problemami wypadków drogowych i ich skutków oraz wyznaczania przedstawiciela Fundacji w tych organizacjach,
• łączenia się z fundacjami, których cele odpowiadają celom statutowym Fundacji oraz zasad tego łączenia,
• przyznawania uprawnień członka Zgromadzenia Założycieli Fundacji osobom fizycznym oraz osobom prawnym reprezentowanym przez ich przedstawicieli, które to osoby fizyczne lub prawne w toku działania Fundacji stały się jej Donatorami, przekazując na jej rzecz dotacji w kwocie nie mniejszej niż jedna trzecia część Funduszu Założycielskiego Fundacji,
• ustalenia kierunków działalności gospodarczej Fundacji,
• zatrudnienia i wynagradzania członka Zarządu Fundacji,
• znaku graficznego i odznaki Fundacji,
• odznaczenia i wyróżnienia osób lub instytucji i organizacji szczególnie zasłużonych dla Fundacji,
• likwidacji Fundacji,
• przystępowania Fundacji do klastrów i innych podobnych organizacji, zrzeszających podmioty pochodzące z tego samego lub pokrewnych sektorów gospodarki, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, jak również pełnienia przez Fundację roli koordynatora/lidera w takich organizacjach oraz ich inicjatora.
4. Zgromadzenie Założycieli Fundacji w głosowaniu tajnych wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza, których kadencja trwa dwa lata. Kadencje Przewodniczącego i Sekretarza Fundacji mogą być wielokrotnie powtarzane, zawsze jednak powtórzenie kadencji wymaga przeprowadzenia tajnych wyborów. O wyniku wyborów decyduje zwykła większość głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób, tworzących Zgromadzenie Założycieli Fundacji.
5. Kadencja Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia Założycieli Fundacji kończy się również w przypadku:
a) rezygnacji z pełnionej funkcji,
b) odwołania na skutek wniosku jednego z członków Zgromadzenia Założycieli o odwołanie, który to wniosek w głosowaniu tajnym Zgromadzenia Założycieli fundacji uzyskał poparcie zwykłej większości głosów.
6. Regulamin obrad Zgromadzenia Założycieli Fundacji ustala Zgromadzenie i przyjmuje w głosowaniu jawnym. Wszelkie propozycje zmian w Regulaminie obrad wymagają przegłosowania ich zwykłą większością głosów.
7. a) Członek Zgromadzenia Założycieli Fundacji nie otrzymuje z tytułu pełnienia tej funkcji wynagrodzenia.
b) Członek Zgromadzenia Założycieli Fundacji przestaje pełnić funkcje w przypadku:
• złożenia na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia Założycieli pisemnej rezygnacji,
• wycofania się z działalności w Fundacji wg oficjalnego oświadczenia,
• udowodnionego popełnienia czynu sprzecznego z celami Fundacji,
• popełnienia czynu skutkującego postępowaniem karnym, zakończonym prawomocnym wyrokiem,
• zgonu.
8. a) Zgromadzenie Założycieli Fundacji może zatrudniać wybranych przez siebie ekspertów do przygotowywania na swe obrady specjalistycznych opinii dot. zagadnień ujętych w art. 9 pkt. 3d. Wynagrodzenie dla ekspertów ustalane jest wg obowiązujących powszechnie zasad przez Zarząd i wypłacane w ramach kosztów administracyjnych Fundacji.
b) Zgromadzenie Założycieli Fundacji może utworzyć specjalną grupę ekspercką o nazwie Kolegium Ekspertów, w celu wspomagania Zarządu Fundacji w inicjowaniu i ocenianiu podejmowanych działań Fundacji, a także w opracowywaniu opinii Fundacji w sprawach, związanych z jej statutowymi celami. Regulamin Kolegium Ekspertów ustala Zgromadzenie Założycieli Fundacji, a związane z działalnością Kolegium koszty pokrywane są w ramach kosztów administracyjnych Fundacji.
9. Koszty związane z obradami Zgromadzenia Założycieli Fundacji pokrywane są w ramach kosztów administracyjnych Fundacji.
10. Liczba członków Zgromadzenia Założycieli Fundacji nie może być większa niż 15 osób.
11. Wszystkie decyzje i uchwały Zgromadzenia Założycieli Fundacji zapadają przez głosowanie, o wynikach którego decyduje zwykła większość głosów uczestniczących w głosowaniu członków Zgromadzenia, za wyjątkiem głosowań w sprawach zmian statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji, w których to głosowaniach obowiązuje większość co najmniej 2/3 liczby członków Zgromadzenia. Każdy członek Zgromadzenia Założycieli Fundacji dysponuje tylko jednym głosem za wyjątkiem Fundatorów-Założycieli, z których każdy, jako członek Zgromadzenia Założycieli dysponuje dwoma głosami. W przypadku jednakowej liczby głosów „za” oraz „przeciw” w jakiejkolwiek jawnie głosowanej sprawie, decyduje zgodne stanowisko głosujących Fundatorów-Założycieli. Głosowania Zgromadzenia są jawne za wyjątkiem głosowań w sprawach: wyboru lub odwołania Przewodniczącego oraz Sekretarza Zgromadzenia, odwołania członka Zgromadzenia, powoływania lub odwoływania członków Zarządu Fundacji, zmian statutu fundacji i likwidacji fundacji, które to głosowania są tajne.
12. W posiedzeniach Zgromadzenia Założycieli Fundacji obligatoryjnie uczestniczy z głosem doradczym Prezes Zarządu Fundacji lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu.

Art. 10
1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego (1) do trzech (3) członków.
2. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Założycieli Fundacji w trybie Art. 9 niniejszego statutu.
3. Członek Zarządu jest powoływany na okres trzech lat i powoływanie to może być wielokrotne.

Art. 11
1. Do uprawnień Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane z kierowaniem działalnością fundacji, z wyjątkiem spraw należących wg niniejszego statutu do kompetencji Zgromadzenia Założycieli Fundacji.
2. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie
3. Do uprawnień Zarządu Fundacji w szczególności należy:
a) ustalanie programów działania Fundacji i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zgromadzeniu Założycieli Fundacji,
b) nadzorowanie i kierowanie realizacją zatwierdzonych programów działania Fundacji,
c) sprawowanie opieki nad majątkiem Fundacji oraz przyjmowanie na rzecz Fundacji darowizn, subwencji, zapisów i innych składników majątkowych,
d) powoływanie i odwoływanie kierowników Zakładów Fundacji oraz przedstawicieli Fundacji w Spółkach, w których udziałowcem lub jedynym wspólnikiem jest Fundacja,
e) ustalanie systemów wynagradzania dla Zakładów Fundacji i zasad wynagradzania ustanowionych Pełnomocników Zarządu,
f) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności i bilansów finansowych Fundacji oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Zgromadzeniu Założycieli,
g) ustalenie zadań i regulaminów pracy oraz zakresów działalności Zakładów Fundacji i sprawowanie nadzoru nad nimi,
h) ustalenie regulaminów pracy Oddziałów Terenowych Fundacji i sprawowanie nadzoru nad nimi,
i) przygotowywanie i przedstawianie niezbędnych wniosków oraz materiałów dla Zgromadzenia Założycieli,
j) utworzenie Biura Fundacji jako jej organu administracyjnego i ustalenie zakresu oraz regulaminu działania tego Biura, a także zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura oraz ustalenie systemu ich wynagradzania.
4. Zarząd Fundacji może upoważnić osobę zarządzającą Terenowym Oddziałem Fundacji do przyjmowania na rzecz Fundacji darowizn, subwencji, dotacji, zapisów oraz innych składników majątkowych, jeżeli zostały one przez Donatora przeznaczone na działalność tego Oddziału.
5. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje nieodpłatnie. W drodze wyjątku uchwałę dotyczącą zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia dla członka Zarządu Fundacji może podjąć Zgromadzenie Założycieli Fundacji.

V. Zakłady Fundacji

Art. 12
1. Rada Donatorów Fundacji „Zapobieganie Wypadkom Drogowym” jest organem opiniodawczym Fundacji.
2. Członków Rady Donatorów powołuje Zgromadzenie Założycieli Fundacji spośród jej znaczących darczyńców. Zgromadzenie Założycieli Fundacji ustala regulamin Rady Donatorów.
3. Członkowie Rady Donatorów są powoływani w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego na dany rok.
4. Zadaniem Rady Donatorów jest sporządzenie w terminie do 31 października dorocznego „Stanowiska Fundacji” w sprawach ważnych w skali krajowej:
a) zagrożenia na polskich drogach i działalność profilaktyczna w tej mierze,
b) sytuacja w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców.
5. „Stanowisko Fundacji” będzie co roku przekazywane Prezydentowi RP, Prezesowi i członkom Rady Ministrów, Prezesowi NIK, oraz – w okresie sesji jesiennej- wszystkim parlamentarzystom indywidualnie.
6. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

VI. Biuro Zarządu Fundacji i Biura Oddziałów Fundacji

Art. 13
1. Do administracyjno-finansowo-księgowej obsługi Fundacji Zarząd Fundacji tworzy Biuro Zarządu Fundacji, jako jej organ administracyjny, nazywany dalej Biurem.
2. Organizację Biura, jego zadania oraz skład osobowy ujmuje Regulamin Biura, ustalony przez Zarząd Fundacji.
3. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Zarząd Fundacji, bieżącą pracą Biura kieruje Kierownik Biura.
4. Kierownik Biura składa Zarządowi Fundacji za każdy kalendarzowy rok pisemne sprawozdanie rzeczowe z działalności Biura. Zarząd Fundacji w terminie określonym Regulaminem Biura ustosunkowuje się na piśmie do przedłożonego sprawozdania.
5. Koszty działalności Biura stanowią koszty administracyjne Fundacji.

Art. 14
1. Do administracyjno-finansowo-księgowej obsługi Oddziału Fundacji, może być utworzone Biuro Oddziału, jeśli przewiduje to Regulamin Oddziału.
2. Koszty działalności Biura Oddziału stanowią koszty administracyjne Oddziału.

Art. 15
Wzajemne relacje pomiędzy Biurem Zarządu Fundacji oraz Oddziałami Terenowymi Fundacji określają ich Regulaminy.

VII. Działalność gospodarcza Fundacji

Art. 16
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, w zakresie:
1) PKD 18.12.Z – Pozostałe drukowanie,
2) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,
3) PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
4) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
5) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
6) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
7) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8) PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
9) PKD 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
10) PKD 85.59.B – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

VIII. Postanowienia końcowe

Art. 17
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
2. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Założycieli uchwały o likwidacji Fundacji, majątek pozostały po likwidacji podlega przekazaniu na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.”